Page 1: Gwarchod Data - Data Protection

Defnyddir y wybodaeth hon gan Adran Ddysgu Creadigol Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, y Swyddfa Docynnau, a’r gwarchodwyr ac athrawon (gan gynnwys staff cyflenwi) sy’n darparu eich dosbarthiadau er mwyn cynllunio a chyflwyno’r profiadau artistig ac addysgol gorau posibl, ac i’w galluogi i brosesu eich data o dan gytundeb â chi. Cedwir eich data yn unol â chyfarwyddiadau’r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol a dim ond y rhai a restrir uchod sy’n medru ei weld. Cedwir y data hwn am hyd at 2 flynedd ac fe’i defnyddir mewn achosion argyfwng neu i’ch hysbysu am fanylion ynglyn â’ch cyrsiau.

GWARCHOD DATA. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, fel rhan o Brifysgol Aberystwyth sy’n gweithredu fel rheolwr data, yn cydymffurfio â’r Ddeddf Gwarchod Data a'r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (a ddaeth i rym o 25 Mai 2018). Pan 'rydym yn prosesu'ch archeb, gofynnir i chi am eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn. Mae hyn yn hanfodol er mwyn prosesu archebion lle na ddefnyddir arian parod. Byddwn hefyd yn gofyn i chi a hoffech gael eich hysbysu am ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn y dyfodol. 'Rydym yn cadw gwybodaeth bersonol at bwrpasau gweinyddu, hysbysebu, marchnata a chodi arian.

Yn dibynnu ar beth yr ydych wedi dweud wrthym, byddwn yn i) prosesu'ch gwybodaeth ar y sail eich bod wedi rhoi caniatâd ar gyfer y prosesu hyn a chyfathrebiadau cysylltiedig (Erthygl 6(1)(a) y Rheoliad) ii) prosesu'ch gwybodaeth ar y sail eich bod yn ymgymryd â chytundeb pan ‘rydych yn prynu tocynnau neu gynnyrch o’r Ganolfan neu pan ‘rydych yn gwneud cyfraniad (Erthygl 6(1)(b) y Rheoliad) a iii) prosesu'ch gwybodaeth ar y sail ei bod er 'lles dilys' y Ganolfan i wneud hynny (Erthygl 6(1)(f) y Rheoliad) sef bod angen y wybodaeth ar y Ganolfan er mwyn prosesu trafodion ariannol ac eraill ac i gadw cofnod o'r rhain

Gwelir a defnyddir eich gwybodaeth gan staff y Ganolfan yn unig. Defnyddir trydydd partïon yn achlysurol i ddarparu cyfleusterau neu wasanaethau i helpu prosesu data. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth neu Swyddog Gwarchod Data'r Brifysgol ar infocompliance@aber.ac.uk

 

This information will be used by Aberystwyth Arts Centre Creative Learning Department, the Box Office, chaperones and teachers (including freelance/supply staff) delivering your classes in order to plan and deliver the very best artistic and educational experiences, and for us to process your data under contract with you. Your data will be stored in in line with GDPR guidelines and is only accessible to those listed above. This data will be kept for a maximum of 2 years and will be used in cases of emergency or to inform you of details of your courses.

DATA PROTECTION Aberystwyth Arts Centre, as part of Aberystwyth University which acts in the capacity of data controller, conforms to the Data Protection Act and the General Data Protection Regulation (in force from 25 May 2018) When processing your booking we will ask you for your name, address, email and telephone number. This is essential for processing all non-cash bookings. We will also ask you if you would like to be kept informed about forthcoming events and campaigns at Aberystwyth Arts Centre. We retain personal information for administration, advertising, marketing and fundraising purposes.

Depending on what you have told us, we will be i) processing your information on the grounds that you have provided consent for this processing and for associated communications (Article 6(1)(a) of GDPR) ii) processing your information on the grounds that you entering into a contract when you buy tickets or products from the Arts Centre or when you make a donation (Article 6(1)(b) of GDPR) and iii) processing your information on the grounds that it is in the ‘legitimate interests’ of the Arts Centre to do this (Article 6(1)(f) of GDPR) in that the Arts Centre requires the information in order to process financial and other transactions and keep a record of these.

Your information will only be accessed and used by Arts Centre staff. Third parties are occasionally used to provide facilities or services to help process data. For further information please contact Aberystwyth Arts Centre or the University Data Protection Officer at infocompliance@aber.ac.uk