Page 1: Croeso

Diolch i chi am gyrchu'r dyddiadur ansoddol ar gyfer staff y GIG. Cyn i chi barhau, atgoffwch eich hun o'r wybodaeth o'r daflen wybodaeth cyfranogwyr isod (fersiwn 6, 28/05/2020).

Deall effeithiau pandemig COVID-19 ar iechyd meddwl, ymdopi a lles staff y GIG

Taflen Gwybodaeth Cyfranogwyr

Fe'ch gwahoddir i gymryd rhan mewn astudiaeth sy'n edrych ar effeithiau'r pandemig COVID-19 ar iechyd meddwl, straen a gwytnwch staff y GIG yn rhanbarth Hywel Dda. Cyn i chi benderfynu a ydych am gymryd rhan, darllenwch y wybodaeth isod i ddeall pam mae'r ymchwil yn cael ei gynnal a beth fydd yn ei olygu.

Beth yw pwrpas y prosiect hwn?
Mae gan Brifysgol Aberystwyth, mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ddiddordeb mewn pennu'r effaith y mae pandemig COVID-19 yn ei chael ar iechyd meddwl, straen a gwytnwch staff y GIG dros y flwyddyn nesaf. Yn ogystal ag edrych ar sut mae'r pandemig yn effeithio ar staff, mae gennym ddiddordeb ym mha staff a allai gael eu heffeithio fwy neu lai, ac yn y ffordd orau y gall y bwrdd iechyd helpu i ddiogelu lles staff.

Pam y gofynnwyd imi gymryd rhan?
Gofynnwyd i chi gymryd rhan gan eich bod yn aelod o staff sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod y pandemig COVID-19. Mae gennym ddiddordeb mewn edrych ar yr effaith y mae'r pandemig hwn yn ei chael ar ystod eang o staff a rolau'r GIG, gan gynnwys y rhai sy'n aros yn eu rôl arferol, y rhai sy'n cyflawni rôl newydd yn ystod y pandemig, a'r rhai ble mae gofyn iddynt weithio o adref yn ystod y cyfnod hwn.

Beth fydd yn digwydd os cymeraf ran a pha mor hir y bydd yr astudiaeth yn para?
Os hoffech chi gymryd rhan yn yr astudiaeth, gofynnir i chi lenwi ffurflen gydsynio. Os oes gennych chi iPhone neu iPad, yna gofynnir i chi lawrlwytho App er mwyn i chi allu cymryd rhan yn yr astudiaeth. Os nad oes gennych iPhone neu iPad, gallwch barhau i gymryd rhan yn yr astudiaeth. Gallwch chi gwblhau'r astudiaeth ar-lein mewn porwr gwe ac anfonir dolen atoch i wefan sy'n cynnwys yr holiaduron ar gyfer yr astudiaeth.

Mae tair adran fach i'r App. (1) Arolwg a fydd yn cynnwys rhai cwestiynau cychwynnol i chi eu cwblhau amdanoch chi'ch hun, yna cewch eich annog i gwblhau set o fesurau ynghylch sut rydych chi'n teimlo, ymdopi ac unrhyw straen a brofir. (2) Tasg gyfrifiadurol fer lle bydd gofyn i chi ymateb neu beidio i ysgogiad penodol yn seiliedig ar lythrennau cyn gynted ag y gallwch am oddeutu 1.5 munud. (3) Cyfle i ddarparu ymatebion mwy agored, anffurfiol ar ffurf dyddiadur ynghylch sut rydych chi'n profi'r argyfwng iechyd a sut mae hyn yn gwneud ichi deimlo. Dylech ganiatáu oddeutu 25 munud i gyflawni'r ddwy dasg gyntaf, er nad oes angen i chi eu cwblhau ar yr un pryd. Gallwch dreulio cyhyd ag y dymunwch I lanlwytho'ch ymatebion penagored ond ar ôl 1 wythnos, bydd mynediad i'r mesurau yn cau tan y pwynt amser nesaf. Bydd y cyfnodolyn yn parhau i fod ar gael yn barhaus i chi ei ddiweddaru pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo fel hynny. Gellir creu cofnodion i'r cyfnodolyn dewisol yn ysgrifenedig neu ar sain a'u cyflwyno ar unrhyw adeg yn ystod yr astudiaeth, mor aml neu anaml ag y dymunwch.

Mae gennym ddiddordeb mewn sut y gallai eich ymatebion i'r arolwg amrywio dros y flwyddyn nesaf ac felly er y bydd eich cyfranogiad yn fisol, bydd yr astudiaeth lawn yn para hyd at 12 mis. Byddwch yn derbyn nodiadau atgoffa awtomataidd yn gofyn ichi gwblhau ymatebion yr arolwg bob mis a bydd gennych wythnos i gwblhau'r ymatebion ar amser cyfleus i chi.

Cyfweliadau ansoddol
Byddwch hefyd yn cael cyfle i nodi a hoffech chi optio i mewn i gymryd rhan mewn rhai cyfweliadau ychwanegol a ddyluniwyd i archwilio profiadau rhai staff yn fwy manwl. Trefnir y rhain yn ôl eich hwylustod ac fe'u cynhelir dros y ffôn neu fideo-gynadledda (e.e. timau Skype neu Microsoft). Bydd cyfweliadau (sy'n para oddeutu 45 munud - 1 awr) yn cael eu recordio ar sain a byddant yn gofyn sut mae'r pandemig COVID-19 wedi effeithio arnoch chi a'r gwaith rydych chi'n ei wneud yn fwy manwl. Byddwn ond yn cysylltu â chyfran o'r cyfranogwyr sy'n cytuno i gymryd rhan yn y rhain ar wahanol adegau. Cymerir caniatâd llafar pellach ar y pryd. Os nad ydych am optio i mewn i'r rhan hon o'r astudiaeth, dim ond ymateb gyda “na” i'r cwestiwn ar y ffurflen gydsynio sy'n gofyn “A ydych chi'n cydsynio i gymryd rhan mewn cyfweliadau am effeithiau'r pandemig?"

Beth yw anfanteision, risgiau a buddion posibl cymryd rhan?
Bydd cymryd rhan yn yr astudiaeth yn golygu ychydig bach o amser. Fel y gwyddom eich bod yn arbennig o brysur yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi dylunio'r astudiaeth i fod mor anymwthiol â phosibl. Ni fydd yr astudiaeth yn effeithio ar eich gwaith clinigol, a gellir cwblhau'r holiaduron a chofnodion y dyddiadur ar adeg sy'n gyfleus i chi. Er nad ystyrir bod y cwestiynau a ofynnwn yn arbennig o sensitif, rydym yn ymwybodol iawn ein bod yn gofyn i gyfranogwyr am ymatebion ar adeg arbennig o anodd. Mae'n bosibl, felly, y bydd rhai cyfranogwyr yn teimlo bod myfyrio ar eu profiadau yn emosiynol, neu eu hi’n bod yn anoddach siarad amdanynt nag arfer. Byddwn yn darparu rhestr o ffynonellau ar gyfer cefnogaeth yn yr App ac yn y platfform arolwg ar-lein ar gyfer eich cyfeirnod. Gobeithiwn hefyd, trwy gymryd rhan yn yr ymchwil, y bydd staff y GIG yn cael cyfle i siarad am eu profiadau mewn ffordd a allai fod yn fuddiol i rai. Bydd y wybodaeth a ddarperir hefyd yn helpu i hysbysu BIP Hywel Dda am strategaethau a chefnogaeth a allai fod o fudd i staff ar wahanol adegau.

A fydd fy nghyfranogiad yn gyfrinachol?
Gall unigolion aros yn hollol ddienw a darparu dim data y gellir ei adnabod, neu gallant ddarparu ffugenw, e-bost y GIG a / neu ID Cymru fel modd i allu adnabod eu data i'w dynnu'n ôl yn ddiweddarach neu i gysylltu data ag arolwg staff presennol Hywel Dda ar straen a llosgi allan (os gwnaethoch chi gymryd rhan). Byddai darparu ffugenw yn cynnal anhysbysrwydd tra bo modd adnabod e-bost ac Cymru ID.
Bydd yr holl wybodaeth bersonol sy'n ymwneud â chi (e.e., manylion cyswllt) yn cael ei chadw'n gyfrinachol a'i storio ar wahân i'ch data ymateb a dim ond y tîm ymchwil fydd yn hygyrch iddi ac nid cyd-ymchwilwyr yn Hywel Dda. Ni fydd eich cyflogwr yn cael gwybod a ydych chi'n cymryd rhan yn yr ymchwil ai peidio, ond bydd gan gyd-ymchwilwyr yn Hywel Dda fynediad i'r setiau data dienw. Dim ond ar ffurf agregau a dienw y bydd data ar gael i drydydd partïon, neu i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Gall cwmnïau allanol a fydd yn rhwym wrth gytundebau cyfrinachedd drawsgrifio cofnodion a chyfweliadau sain. Gellir cyhoeddi darnau byr o gofnodion cyfnodolion a chyfweliadau dewisol, ond ni fydd modd eich adnabod o'r rhain. Mae hyn yn cynnwys mewn unrhyw ddyfyniadau a gymerwyd o'r ymatebion penagored. Efallai y bydd setiau data dienw hefyd ar gael i ymchwilwyr eraill yn unol â pholisïau mynediad agored er mwyn osgoi dyblygu ymchwil a chymharu canlyniadau ymchwil yn dryloyw.
Mewn amgylchiadau eithafol efallai y byddwn yn cael ein gorfodi i dorri cyfrinachedd os bernir bod unigolyn yn risg iddo'i hun neu i eraill neu'n datgelu gweithgaredd anghyfreithlon.

Ydw i'n gallu tynnu'n ôl?
Bydd eich cyfranogiad yn wirfoddol. Gallwch dynnu'n ôl o'r astudiaeth ar unrhyw adeg hyd at 6 wythnos ar ôl diwedd y prosiect 12 mis. I dynnu'n ôl, naill ai dilëwch yr App neu e-bostiwch Dr Rachel Rahman (manylion cyswllt isod). Byddwch yn ymwybodol, trwy e-bostio, na fydd eich cyfranogiad yn yr astudiaeth bellach yn ddienw i'r tîm ymchwil.
Os nad ydych wedi darparu unrhyw wybodaeth adnabod bersonol (e.e., Cymru ID, e-bost) nodwch na fyddwn yn gallu adfer unrhyw ran o'ch data ar adeg ei dynnu'n ôl.
Ar yr amod eich bod wedi cyflwyno rhyw ffordd o nodi'ch ymatebion (Cymru ID neu e-bost) mae gennych gyfle i ofyn i unrhyw wybodaeth a ddarperir gael ei thynnu o'r astudiaeth. Fodd bynnag, ym mhob achos byddwn yn adolygu'r data a gyflwynir bob mis ac yn ysgrifennu adroddiadau interim yn seiliedig ar ein dadansoddiad. Felly, byddwch yn ymwybodol, er y gellir tynnu'ch data o unrhyw ddadansoddiad dilynol, y gallai unrhyw ddata a ddarparwyd hyd at y pwynt hwnnw fod wedi'i gynnwys mewn adroddiadau blaenorol.

Beth sy'n digwydd ar ôl yr astudiaeth?

Byddwn yn dadansoddi'r data ac yn cyhoeddi canfyddiadau'r ymchwil. Bydd y canfyddiadau hefyd yn cael eu rhannu â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i roi gwell dealltwriaeth iddynt o sut mae pandemig COVID-19 yn effeithio ar les eu staff, a sut orau y gallant gefnogi eu staff yn ystod yr argyfyngau hyn ac unrhyw argyfyngau yn y dyfodol. .
 

Cydymffurfiad GDPR
Mae GDPR yn sefyll am y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Yn y DU rydym yn dilyn rheolau GDPR ac mae gennym gyfraith o'r enw Deddf Diogelu Data. Rhaid i'r holl ymchwil sy'n defnyddio data personol ddilyn deddfau a rheolau'r DU. Gall prifysgolion, sefydliadau'r GIG a chwmnïau ddefnyddio data i wneud ymchwil i wella iechyd a gofal. Ariennir prifysgolion a'r GIG o drethi a disgwylir iddynt wneud ymchwil fel rhan o'u swydd. Mae angen iddynt allu profi o hyd bod angen iddynt ddefnyddio data personol ar gyfer yr ymchwil. Mewn termau cyfreithiol mae hyn yn golygu eu bod yn defnyddio data personol fel rhan o ‘dasg er budd y cyhoedd’.
Pe gallent wneud yr ymchwil heb ddefnyddio data personol ni fyddent yn cael cael eich data. Rhaid i ymchwilwyr ddangos bod eu hymchwil yn ystyried barn aelodau cyffredin o'r cyhoedd. Rhaid iddyn nhw hefyd ddangos sut maen nhw'n amddiffyn preifatrwydd y bobl sy'n cymryd rhan. Mae pwyllgor moeseg ymchwil yn gwirio hyn cyn i'r ymchwil ddechrau.

Mae'r ymchwil hon yn cael ei chynnal yn unol â chanllawiau'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Y rheolwr data ar gyfer y prosiect hwn fydd Prifysgol Aberystwyth (PA). Mae Rheolwr Diogelu Data PA yn darparu goruchwyliaeth o weithgareddau PA sy'n cynnwys prosesu data personol, a gellir cysylltu ag ef ar infocompliance@aber.ac.uk. Bydd eich data personol yn cael ei brosesu at y dibenion a amlinellir yn yr hysbysiad hwn. Y sail gyfreithiol a fyddai’n cael ei defnyddio i brosesu eich data personol fydd ‘tasg er budd y cyhoedd’. Os ydych chi'n poeni am sut mae'ch data personol yn cael ei brosesu, cysylltwch a PA yn y lle cyntaf yn infocompliance@aber.ac.uk. Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon, efallai yr hoffech gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Mae manylion cyswllt, a manylion hawliau gwrthrych data, ar gael ar wefan yr ICO yn:  https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/individuals-rights/

Pwy sydd wedi adolygu'r prosiect?
Adolygwyd y prosiect hwn gan Adran Ymchwil a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae hefyd wedi'i adolygu gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil Prifysgol Aberystwyth.

Gwybodaeth bellach.
Os hoffech wneud unrhyw ymholiadau pellach am yr ymchwil hon, cysylltwch â'r ymchwilydd arweiniol Dr Rachel Rahman rjr@aber.ac.uk, 01970 621749
Os ydych chi am gwyno am sut mae ymchwilwyr wedi trin eich gwybodaeth, dylech gysylltu â'r tîm ymchwil. Os nad ydych yn hapus ar ôl hynny, gallwch gysylltu â Dr Rhys Thatcher sef y prif gynrychiolydd noddwr ar ran Prifysgol Aberystwyth: Manylion cyswllt: Dr Rhys Thatcher, Prifysgol Aberystwyth, ryt@aber.ac.uk, 01970 628630. Os arhoswch yn anfodlon, efallai yr hoffech gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Mae manylion cyswllt, a manylion hawliau gwrthrych data, ar gael ar wefan yr ICO yn:  https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/individuals-rights/

 

Ffynonellau cefnogaeth.
Os ydych chi'n teimlo y byddech chi'n elwa o gefnogaeth gydag unrhyw un o'r materion a drafodir yn yr ymchwil hon neu'n fwy cyffredinol, mae Hywel Dda yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth mewnol sydd ar gael i'w gweld ar eu mewnrwyd fewnol gan gynnwys y Gwasanaeth Lles Seicolegol Staff, gallwch gysylltu â nhw ar 01437 772527 neu wellbeing.hdd@wales.nhs.uk yn ogystal a'r rhaglen Gofal yn Gyntaf - cymorth gweithwyr.

Efallai y bydd y gwasanaethau allanol canlynol hefyd yn gallu helpu:

Gellir cysylltu â'r Samariaid ar unrhyw adeg o'r dydd ar 116 123
Mae Mind yn darparu cefnogaeth iechyd meddwl a gellir cysylltu â nhw ar 0300 123 3393 info@mind.org