Page 1: Page 1

Bydd unrhyw ddata personol a gesglir yn cael eu defnyddio i baratoi ar gyfer Dysgwrdd 2021. Ni fydd y data yn cael eu trosglwyddo i unrhyw sefydliad allanol.

Bydd manylion cyswllt yn cael eu dileu ar ôl i'r Dysgwrdd ddigwydd. Bydd y ffurflen hon yn cau Hydref 11 2021

Any personal data collected will be used for planning the Teachmeeet 2021. Information will not be passed on to any outside organisation.

Contact details will be deleted after the Teachmeet. This form will close 11 October 2021

4.4. Dewiswch y categori mwyaf addas i'ch disgrifio/Please choose what best describes you Optional
5.5. Ym mha iaith yr hoffech wneud eich cyflwyniad?/Which language would you prefer to use for your presentation? Required
7.7. Pa mor hir fyddai'ch cyflwyniad?/How long would your presentation be? Required